Customer

Urgent Warning!

Takata Airbag Recall

Select your language

 • In the event of an accident this safety defect can KILL or seriously injure any of the vehicle’s occupants.
 • All recall repairs are carried out FREE by authorised Mitsubishi dealers.
 • Should you have any queries on the information below or require assistance in booking your vehicle in for a recall to be carried out, then please contact our Customer Care Team on 1800 931 811.

(If you have a hearing or speech impairment please click the link to contact the National Relay Service: https://relayservice.gov.au)

(If you require further translation services please click the link to contact the National Translation and Interpreting Service: https://www.tisnational.gov.au/)

Mitsubishi Motors Australia is committed to your safety.

Please enter your Vehicle Identification Number (VIN) below to check whether your vehicle is subject to a recall.

If you own a privately imported used Mitsubishi (Grey Import) please visit the contact us section of this website and complete the details on your vehicle so we can advise of any outstanding recalls required.

Please consult your Owner’s Manual for assistance in finding your Vehicle Identification Number (VIN).

 • 安全面での欠陥があるため、事故の際、車両の乗員が死亡したり、重傷を負う危険があります。
 • 全てのリコールに伴う修理は、認定三菱ディーラーが無料で行います。
 • 下記の情報に関するお問い合わせ、あるいはリコールのためお車を登録するにあたり、お手伝いが必要な場合には、当社カスタマーケア·チームまでご連絡ください。(電話番号:1800 931 811)

(聴覚障害、あるいは発語障害のある方は、次のリンクをクリックすれば、ナショナル·リレー·サービスに連絡可能です: https://relayservice.gov.au)

(翻訳サービスがさらに必要な場合には、次のリンクをクリックすれば、全豪翻訳通訳サービスに連絡可能です: https://www.tisnational.gov.au/)

三菱モーターズ·オーストラリアは皆さまの安全のため、真剣に取り組んでいます。

お車の車両登録番号(Vehicle Identification Number: VIN)を下の欄に入力することにより、お車がリコールの対象となっているかチェックすることができます。

個人的に輸入した三菱の中古車(グレー·インポート)をお持ちの場合、このウェブサイトの当社連絡用リンクにて、お車の詳しい情報をご記入ください。リコールに関する情報をお伝えします。

お車の車両登録番号(VIN)は取扱説明書をご覧ください。

 • 一旦发生事故,此安全隐患可能会导致车内驾乘人员死亡或重伤。
 • 所有召回修理服务均由授权的三菱代理商免费提供。
 • 如果您对下列信息有任何疑问或需要帮助以预约召回您的车辆,请致电1800 931 811,联系我们的客服团队。
 • (如果您有听力障碍或言语障碍,请点击此链接:https://relayservice.gov.au,联系全国中继服务(National Relay Service))

  (如果您需要翻译服务,请点击此链接:https://www.tisnational.gov.au/,联系全国翻译与传译服务(National Translation and Interpreting Service))

  澳大利亚三菱汽车致力于保障您的安全。

  请在下方输入您的车辆识别码(VIN),查看您的车辆是否需要召回。

  如果您拥有一辆私人进口的二手三菱车辆(灰色进口),请访问此网站上的联系我们页面,填写您车辆的信息,以便我们告知需要召回但尚未召回的车辆。

  请参阅您的用户手册,以帮助您找到车辆识别码 (VIN)。

 • 一旦發生事故,此安全隱患可能會導致車內駕乘人員死亡或重傷。
 • 所有召回修理服務均由授權的三菱代理商免費提供。
 • 如果您對下列資訊有任何疑問或需要幫助以預約召回您的車輛,請致電1800 931 811,聯繫我們的客服團隊。
 • (如果您有聽力障礙或言語障礙,請點擊此連結:https://relayservice.gov.au,聯繫全國中繼服務(National Relay Service))

  (如果您需要翻譯服務,請點擊此連結:https://www.tisnational.gov.au/,聯繫全國翻譯與傳譯服務(National Translation and Interpreting Service))

  澳大利亞三菱汽車致力於保障您的安全。

  請在下方輸入您的車輛識別碼(VIN),查看您的車輛是否需要召回。

  如果您擁有一輛私人進口的二手三菱車輛(灰色進口),請訪問此網站上的聯繫我們頁面,填寫您車輛的資訊,以便我們告知需要召回但尚未召回的車輛。

  請參閱您的用戶手冊,以幫助您找到車輛識別碼 (VIN)。

 • 사고가 발생할 경우 이 안전 장치 결함은 차량 탑승자들을 사망케 하거나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
 • 모든 리콜 수리는 인가된 미쯔비시 딜러에 의해 무상으로 수행될 것입니다.
 • 아래 정보에 대해 문의사항이 있거나 리콜을 위한 차량 예약에 도움이 필요하시면 저희 고객 케어 팀에 1800 931 811로 연락하십시오.
 • (청각 혹은 언어 장애가 있으시면 링크를 클릭하셔서 내셔널 릴레이 서비스: https://relayservice.gov.au에 연락하십시오)

  (차후 통번역 서비스가 필요하시면 링크를 클릭하셔서 국립통번역서비스 (National Translation and Interpreting Service): https://www.tisnational.gov.au/에 연락하십시오.

  Mitsubishi Motors Australia는 귀하의 안전에 역점을 둡니다.

  아래에 귀하의 차량 식별 번호 (VIN)를 입력하여 귀하의 차량이 리콜에 해당되는 지 여부를 확인하십시오.

  만일 개인적으로 수입한 중고 Mitsubishi (그레이 임포트)일 경우 이 웹사이트의 연락처 섹션을 방문하셔서 차량 내용을 작성해 주십시오. 그러면 저희가 필요한 모든 리콜 내용에 대해 조언을 드리겠습니다.

  귀하의 차량 식별 번호 (VIN)를 찾는데 도움이 필요하시면 귀하의 Owner’s Manual을 참조하십시오.

 • Trong trường hợp tai nạn, khuyết điểm về an toàn này có thể LÀM CHẾT NGƯỜI hoặc làm bị thương nặng bất kỳ người nào đang ngồi trong xe.
 • Tất cả mọi việc sửa chữa do triệu hồi đều do các đại lý được ủy nhiệm của Mitsubishi tiến hành MIỄN PHÍ.
 • Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin dưới đây hoặc cần sự giúp đỡ đặt trước để đưa xe của mình đến làm thủ tục triệu hồi, xin vui lòng liên lạc với Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số 1800 931 811.
 • (Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khiếm ngôn, xin vui lòng nhấp vào đường dẫn để liên lạc với Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia: https://relayservice.gov.au)

  (Nếu quý vị cần thêm các dịch vụ thông dịch, xin vui lòng nhấp vào đường dẫn để liên lạc với Dịch Vụ Thông Phiên Dịch Quốc Gia: https://www.tisnational.gov.au/)

  Hãng xe Mitsubishi Motors Australia cam kết vì sự an toàn của quý vị.

  Xin vui lòng nhập Mã Số Nhận Diện Xe Hơi (VIN) của quý vị vào bên dưới để kiểm tra liệu xe của quý vị có cần phải triệu hồi hay không.

  Nếu quý vị sở hữu một chiếc xe Mitsubishi đã qua sử dụng và được nhập khẩu cá nhân (Grey Import) xin vui lòng vào phần Contact Us (Liên Lạc Với Chúng Tôi) của trang mạng này và hoàn tất chi tiết xe của quý vị để chúng tôi có thể thông báo cho quý vị về bất kỳ đợt triệu hồi nào hiện đang cần thực hiện.

  Xin vui lòng tham khảo cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để biết cách tìm Mã Số Nhận Diện Xe Hơi (VIN) của quý vị.

 • من الممكن أن يؤدي هذا العيب في مقوّمات السلامة، في حال وقوع حادث، إلى قتل أي راكب من ركاب السيارة أو إصابته إصابة خطيرة.
 • تتمّ كافة أعمال التصليح جراء حملة الاستدعاء مجاناً من قبل وكلاء شركة ميتسوبيشي المعتمدين.
 • في حال كان لديك أي استفسار حول المعلومات المدرجة أدناه أو كنت بحاجة للمساعدة في أخذ موعد لإحضار مركبتك لإجراء أعمال التصليح المرتبطة بحملة الاستدعاء، يرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء على الرقم

          1800 931 811.

(في حال ثَقُل سمعك أو كنت تعاني من خلل في النطق، اتصل بخدمة المُرحـِّل الهاتفي الوطنية (National Relay Service): https://relayservice.gov.au)

(في حال كنت بحاجة لخدمات ترجمة إضافية، يرجى الضغط على الرابط للاتصال بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية الوطنية: https://www.tisnational.gov.au/)

تلتزم شركة ميتسوبيشي موتورز الأسترالية (Mitsubishi Motors Australia) بتأمين سلامتك.

يرجى إدخال الرقم التعريفي لمركبتك (VIN) أدناه للتحقق مما إذا كانت مركبتك مستهدفة من حملة الاستدعاء.

في حال كنت تملك مركبة ميتسوبيشي مستعملة تمّ استيرادها بصورة شخصية (الاستيراد الرمادي)، يرجى الاطلاع على خانة "اتصل بنا" على هذا الموقع الإلكتروني واستكمال التفاصيل الخاصة بمركبتك حتى نتمكن من إخطارك بأي حملات استدعاء مفروضة لم يتمّ البت بها بعد.

يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بك لمساعدتك في العثور على الرقم التعريفي لمركبتك (VIN).

 • در صورت تصادف، این نقص ایمنی میتواند موجب کشتن یا وارد آوردن آسیب جدی به هر یک از سرنشینان وسیله نقلیه شود.
 • همه تعمیرات بازپس خوانیها/فراخوانیها بطور رایگان توسط فروشندگان مجاز میتسوبیشی (Mitsubishi) انجام میشوند.
 • اگر هر سوالی در مورد اطلاعات زیر دارید ، یا در صورت نیاز به کمک برای رزرو کردن وسیله نقلیه اتان  برای انجام باز پس خوانی /فراخوانی، لطفا با گروه مراقبت از مشتریان ما با شماره ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱ تماس حاصل کنید.

(اگر شما نقص/اختلال شنوائی یا گفتاری دارید، لطفا پیوند/آدرس اینترنتی زیررا کلیک کنید/فشار دهید تا با خدمات کمکی/امداد  ملی تماس بگیرید:  https://relayservice.gov.au )

(اگر شما نیاز به خدمات ترجمه نوشتاری بیشتر دارید لطفا پیوند/آدرس اینترنتی زیر را کلیک کنید/فشار دهید تا با خدمات ترجمه گفتاری/شفاهی و نوشتاری/کتبی ملی تماس بگیرید: https://www.tisnational.gov.au/  )

اتومبیل میتسوبیشی (Mitsubishi) استرالیا متعهد ایمنی/سلامتی شما میباشد.

برای بازرسی/بررسی کردن اینکه آیا وسیله نقلیه شما مشمول به بازپسخوانی/فراخوانی میباشد، لطفا شماره شناسایی وسیله نقلیه خود (VIN) را در زیر وارد کنید.

اگر شما مالک/صاحب یک میتسوبیشی (Mitsubishi) استفاده شده/دست دوم بطور خصوصی وارد شده، میباشید (واردات خاکستری/ Grey Import)، لطفا از قسمت "با ما تماس بگیرید" (Contact us)، این سایت اینرنتی دیدن کرده و مشخصات/جزئیات وسیله نقلیه خود را تکمیل کنید تا ما بتوانیم در مورد هر بازخوانی/فراخوانی مورد نیاز ناتمام/عقب افتاده توصیه/آگاهی بدهیم.

لطفا کتابچه راهنمای خودرا برای کمک گرفتن در مورد یافتن/پیدا کردن شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) خود مورد ملاحظه / مشورت قرار دهید.

 • در صورت یک تصادم این عیب/نقص حفاظتی می تواند باعث مرگ یا بروز صدمات جدی راکبین عراده جات گردد.
 • تمام ترمیمات فراخوانی بشکل رایگان توسط نمایندگی های Mitsubishi انجام می شوند.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال راجع به معلومات زیر یا ضرورت به دریافت کمک در مورد ریزف کردن وقت ملاقات برای تصحیح کردن عیب موتر تان، لطفاً با تیم خدمات مشتریان ما به شماره 1800 931 811 زنگ بزنید.

(اگر مشکل شنوایی یا گفتاری دارید، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید تا با مرکز خدمات ریلی تماس بگیرید: https://relayservice.gov.au)

(اگر نیاز به خدمات ترجمانی دارید، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید تا با مرکز خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی تماس بگیرید: https://www.tisnational.gov.au/)

شرکت Mitsubishi Motors Australia متعهد به مصؤنیت شماست.

لطفاً شماره شناساسی موتر (Vehicle Identification Number) تانرا در زیر بنویسید تا ببینید که آیا موتر تان تابع این فراخوانی می باشد یا نه.

اگر شما صاحب یک موتر Mitsubishi دست دوم (کهنه) هستید که بطور شخصی وارد کشور (Grey Import) شده است، لطفاً در این ویب سایت تحت عنوان contact us مراجعه نمائید و مشخصات موتر تانرا در آنجا درج کنید تا ما بتوانیم شما را اطلاع دهیم که آیا این فراخوانی در مورد موترتان صدق می کند یا نه.

شماره شناسایی موتر Vehicle Identification Number (VIN) تانرا می توانید از کتابچه رهنمای موتر (Owner’s Manual) تان بگیرید.

 • किसी दुर्घटना की स्थिति में यह सुरक्षा कमी गाड़ी में सवार किसी भी यात्री की मृत्यु या गंभीर रूप से चोटग्रस्त होने का कारण बन सकती है।
 • रिकॉल संबंधी मरम्मत के सभी काम प्राधिकृत Mitsubishi डीलरों द्वारा नि:शुल्क किए जाते हैं।
 • यदि नीचे दी गई सूचना के बारे में आपके कोई सवाल हैं या यदि रिकॉल संबंधी काम करने के लिए आपको अपनी गाड़ी की बुकिंग कराने में मदद चाहिए, तो कृपया हमारी उपभोक्ता देखरेख टीम से 1800 931 811 पर संपर्क करें।
 • (यदि आप सुनने या बोलने की शक्ति के किसी विकार से ग्रस्त हैं तो नेशनल रिले सेवा से संपर्क करने के लिए कृपया इस लिंक: https://relayservice.gov.au पर क्लिक करें)

  (यदि आपको अनुवाद संबंधी अधिक सेवाओं की ज़रूरत है तो कृपया राष्ट्रीय अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा से संपर्क करने के लिए कृपया इस लिंक: https://www.tisnational.gov.au/ पर क्लिक करें)

  Mitsubishi Motors Australia आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

  यह जांचने के लिए कि क्या आपकी गाड़ी रिकॉल के अधीन आती है या नहीं, कृपया अपनी गाड़ी की पहचान संख्या (Vehicle Identification Number - VIN) एंटर करें।

  यदि आपके पास व्यक्तिगत तौर पर आयाअ की गई Mitsubishi (Grey Import) कार है तो कृपया इस वेबसाइट के सैक्शन पर जाएँ और अपनी गाड़ी के विवरण भरें ताकि हम किन्हीं शेष रिकॉल्स की सूचना आपको दे सकें।

  अपना Vehicle Identification Number (VIN) खोजने में मदद के लिए अपना ओनर मैनुअल देखें।

 • Seandainya terjadi kecelakaan, cacat pada fungsi keselamatan produk ini dapat mengkibatkan KEMATIAN atau cedera serius bagi para penumpang kenderaan.
 • Semua perbaikan produk yang ditarik kembali ini dilakukan secara GRATIS oleh dealer resmi Mitsubishi.
 • Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai informasi berikut atau perlu bantuan untuk mem-booking jadwal bagi kendaraan Anda untuk pengerjaan penarikan kembali, harap menghubungi Customer Care Team kami di 1800 931 811.
 • (Jika Anda menyandang cacat pendengaran atau wicara silakan meng-klik tautan berikut untuk menghubungi National Relay Service: https://relayservice.gov.au)

  (Jika Anda membutuhkan layanan penerjemahan lebih lanjut silakan meng-klik tautan berikut untuk menghubungi Layanan Penerjemahan dan Juru Bahasa Nasional : https://www.tisnational.gov.au/)

  Mitsubishi Motors Australia berkomitmen untuk menjaga keselamatan Anda.

  Silakan ketik Nomor Identifikasi Kendaraan (Vehicle Identification Number - VIN) di bawah ini untuk memeriksa apakah kendaraan Anda termasuk yang ditarik kembali.

  Jika Anda memiliki Mitsubishi bekas yang diimpor secara pribadi (Grey Import) harap mengunjungi bagian contact us pada situs web ini dan isilah rincian kendaraan Anda supaya kami dapat memberitahukan jika ada penarikan kembali yang perlu dan belum dilakukan.

  Periksalah Buku Manual Pemilik Kendaraan Anda untuk bantuan dalam mencari Nomor Identifikasi Kendaraan (VIN) Anda.

 • En caso de un accidente, este defecto de seguridad puede MATAR o lesionar gravemente a cualquiera de los ocupantes del vehículo.
 • Todas las reparaciones se llevan a cabo gratuitamente por concesionarios autorizados de Mitsubishi.
 • Por cualquier consulta sobre la siguiente información, o si usted requiere asistencia para hacer una reservación para su vehículo acerca del retiro de product. Para llevarse a cabo, sírvase contactar nuestro Equipo de Atención al Cliente [Customer Care Team] al 1800 931 811.
 • (Si usted sufre de una disminución auditiva o de un impedimento del habla, pinche el enlace para contactar el Servicio Nacional de Retransmisión [National Relay Service]: https://relayservice.gov.au)

  (Si usted requiere otros servicios de traducciones, pinche el enlace para contactar el Servicio de Traducción e Interpretación [National Translation and Interpreting Service]: https://www.tisnational.gov.au/)

  Mitsubishi Motors Australia está comprometido con su seguridad.

  Sírvase registrar abajo su Número de Identificación del Vehículo (VIN) para verificar si su vehículo se encuentra sujeto a un retiro de producto.

  Si posee un Mitsubishi usado importado (Importaciones Paralelas) de manera privada, sírvase visitar la sección “contáctenos” de este sitio web y complete los detalles de su vehículo para que le podamos avisar de cualquier retiro de producto pendiente requerido.

  Sírvase consultar su Manual de Usuario para obtener ayuda para encontrar su Número de Identificación del Vehículo (VIN).

 • ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุปกรณ์ความปลอดภัยที่บกพร่องอาจทำให้ผู้อยู่ในรถเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้
 • ผู้ค้ารถยนต์มิตซุบิชิที่ได้รับการรับรองจะให้การซ่อมรถยนต์ที่ถูกเรียกกลับฟรี
 • หากท่านมีข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลช้างใต้นี้ หรือต้องการความช่วยเหลือในการสำรองที่เพื่อนำรถยนต์ของท่านมารับการตรวจสอบ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราที่หมายเลข 1800 931 811

(หากท่านมีความพิการในด้านการฟังหรือการพูด โปรดคลิกที่ลิงค์นี้เพื่อติดต่อกับบริการรับช่วงแห่งชาติ: https://relayservice.gov.au)

(หากท่านต้องการใช้บริการแปลและล่าม โปรดคลิกที่บริการแปลและล่าม: https://www.tisnational.gov.au/)

บริษัทมิตซุบิชิ มอเตอร์ส์ ออสเตรเลีย มีพันธะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของท่าน

โปรดใส่หมายเลขเอกลักษณ์รถ (VIN) ข้างใต้นี้ เพื่อตรวจดูว่ารถยนต์ของท่านอยู่ภายใต้การถูกเรียกกลับหรือไม่

หากท่านเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซุบิชิใช้แล้วที่สั่งเข้ามาเป็นส่วนตัว (เกรย์ อิมพอร์ต) โปรดไปที่แผนก ”ติดต่อเรา” ของเว็บไซต์นี้ แล้วกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน เพื่อที่เราจะได้สามารถแนะนำท่านได้ว่ามีสิ่งใดที่สำคัญต่อการถูกเรียกกลับหรือไม่

ตรวจหาหมายเลขเอกลักษณ์รถ (VIN)  ได้จากหนังสือ “คู่มือเจ้าของรถ” ของท่านเอง

TAKATA AIRBAG INFLATOR RECALL

Should you have any queries on the information below or require assistance in booking your vehicle in for the recall to be carried out, then please call our Customer Care Team on 1800 931 811.

So that we can contact you in the event of any future notifications, please provide your most recent contact details and check regularly for any updates relevant to your vehicle.

FAQs

How do I know if my vehicle is affected?

Check if your vehicle is subject to an outstanding recall by submitting your Vehicle Identification Number on this page.

Any authorised Mitsubishi Dealer can check and confirm if your vehicle is affected.  To find a Mitsubishi Dealer, please click here.

Or you can ring 1800 931 811.

Alternatively, you can view the Australian Competition & Consumer Commission website, click here.

How can I have my vehicle repaired?

You must book your vehicle in to an authorised Mitsubishi Dealer to have the recall carried out as soon as possible. This repair will be completed free of charge.

How can I find my nearest dealer?

To locate an authorised Mitsubishi Dealership, click here

Alternatively, you can ring 1300 13 12 11 (then select option 2 and option 2 again).

Why is this recall necessary?

It has been found that the chemical that inflates the Takata airbag, after prolonged exposure to high humidity and fluctuating high temperatures, could absorb moisture and degrade.

If this occurs it could result in excessive pressure during airbag deployment and this can cause the inflator to rupture.  Defective inflators which rupture may cause metallic projectile fragments that could cause injury or even death.

Which airbags are affected by this recall?

Depending on your vehicle model, it may be the drivers or passenger airbags or both.  Please refer to this table:

Model

Vehicle Details

Airbag
Affected

Manufacturer of Replacement Part

Build
Period

CH Lancer CY & CZ Evo

04 to 07MY Lancer

Passenger

TAKATA (from Jan 2018 DAICEL)

Aug 2003 - Sep 2008

ML & MN Triton

07 to 14MY Triton

Driver

AUTOLIV

Feb 2006 - Dec 2013

GA & GB i-MiEV

10MY to 12MY i-MiEV

Passenger

DAICEL

Feb 2010 - Feb 2012

NS, NT, NW & NX Pajero

07 to 16MY Pajero

Driver

AUTOLIV

Oct 2006 - Feb 2016

NS, NT, NW & NX Pajero

07 to 17MY Pajero

Passenger

DAICEL

Oct 2006 - Jan 2017

How are repairs being prioritized for the Takata airbag recall?

Mitsubishi Motors considers that, based on present and anticipated stock levels and response rates, it has sufficient replacement inflators to meet demand across the entire Australian market without prioritising areas of high heat and humidity first. Accordingly, we are primarily prioritising on the basis of inflator age. If stock levels become depleted in the future, MMAL will prioritise based on the other priority factors.

I own a privately imported vehicle (grey import), how can I tell if it is affected?

Please visit the contact us section of this website and complete the details on your vehicle so we can advise of any outstanding recalls required.
Should you have any further queries that have not been answered by the information above, then please call our Customer Care team on 1800 931 811.

Can the airbags be disconnected until an alternative part arrives?

No, as this would mean your vehicle would be in breach of the Australian Design Rules (ADRs).

Under what conditions can the airbag deploy?

The potential problem can only occur during an accident of sufficient severity to deploy the airbag. Accident severity is detected by sensors installed in the vehicle.  Airbags will not deploy in circumstances other than a relatively severe accident scenario.   For more information on when your airbags should (or should not) deploy, please refer to your Owner’s Manual.

Have there been any incidents in Australia caused by this issue?

There has been two reported incidents in other makes of vehicle, one in Darwin, Northern Territory and one in Sydney, New South Wales which may be linked to a defective Takata airbag.  To the best of our knowledge, there have been no reported incidents in Mitsubishi vehicles within Australia.

How can I find out if other manufacturers are also involved in the recall?

Why haven’t I received a Recall letter?

Your vehicle may not be affected, therefore no contact is required.

If it is affected, Mitsubishi Motors Australia Ltd have used the National Registration database (NEVDIS) to obtain owner contact information.  From this information a recall letter is sent to the address listed in the NEVDIS database.  If the NEVDIS information is incorrect or has changed then the letter may not reach you.

Regardless of receiving a letter, if your vehicle is list as being involved in a recall, we strongly recommend that the vehicle be booked in with a Dealership as soon as possible.

I have looked at the ACCC website and my VIN is listed as being affected, why have I not received a letter?

The ACCC website provides a broad range of VIN’s, however, not all vehicles in that range may be affected.

Should you have any further queries that have not been answered by the information above, then please call our Customer Care team on 1800 931 811.