در صورت تصادف این نقص امنیتی میتواند موجب کشتن و یا وارد کردن آسیب جدی به هر یک از سرنشینان وسیله نقلیه شود و این تعویض باید فورا انجام شود.  خطر فوری شناخته شده ای در مورد بادکنک کیسه هوا ئی که کمتر از ۶ سال باشد وجود ندارد, اما در آینده این خطر وجود دارد. 

ما بخاطر هر مزاحمت/دردسر/ناراحتی که این بازپسخوانی/فراخوانی اجباری امنیتی که به منظور امنیت سرنشینان وسیله نقلیه تحت تاثیر این مشکل ، انجام شده, برای شما بوجود آورده باشد از شما معذرت میخواهیم. اگر شما درشرایط استثنایی قرار دارید که مانع این تعویض میشود، لطفا با گروه مراقبت از مشتریان MMAL با شماره تلفن ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱ برای تسهیل ترتیبات/تمهیدات استثنا ئی/ویژه/مخصوص, مستقیما تماس بگیرید.

همه تعمیرات مربوط به بازپسخوانیها /فراخوانیها توسط فروشندگان مجاز میتسوبیشی (Mitsubishi) به صورت رایگان انجام میشوند.

اگر هر سوالی در مورد اطلاعات زیر دارید ، یا در صورت نیاز به کمک برای رزرو کردن وسیله نقلیه اتان  برای انجام باز پس خوانی /فراخوانی، لطفا با گروه مراقبت از مشتریان ما با شماره ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱ تماس حاصل کنید.

اگر شما نقص/اختلال شنوائی یا گفتاری دارید، لطفا پیوند/آدرس اینترنتی زیررا کلیک کنید/فشار دهید تا با خدمات کمکی/امداد  ملی (National Relay Service)  تماس بگیرید:  National Relay Service

اگر شما نیاز به خدمات ترجمه نوشتاری بیشتر دارید لطفا پیوند/آدرس اینترنتی زیر را کلیک کنید/فشار دهید تا با خدمات ترجمه گفتاری/شفاهی و نوشتاری/کتبی ملی تماس بگیرید: https://www.tisnational.gov.au

شما ضمنا میتوانید برای گزارش دادن نگرانیهایتان در مورد این باز پس خوانی /فراخوانی، از طریق پیوند/آدرس اینترنتی زیر, مستقیما با ACCC تماس بگیرید.

https://www.productsafety.gov.au/recalls/compulsory-takata-airbag-recall/takata-airbag-recalls-list

اتومبیل میتسوبیشی (Mitsubishi) استرالیا متعهد ایمنی/سلامتی شما میباشد.

برای بازرسی/بررسی کردن اینکه آیا وسیله نقلیه شما مشمول به بازپسخوانی/فراخوانی میباشد، لطفا شماره شناسایی وسیله نقلیه خود (VIN) را دراین صفحه وارد کنید.

اگر شما مالک/صاحب یک میتسوبیشی (Mitsubishi) استفاده شده/دست دوم بطور خصوصی وارد شده، میباشید (واردات خاکستری/ Grey Import)، لطفا از صفحه "با ما تماس بگیرید" (Contact us)، این سایت اینرنتی دیدن کرده و مشخصات/جزئیات وسیله نقلیه خود را تکمیل کنید تا ما بتوانیم در مورد هر بازخوانی/فراخوانی مورد نیاز ناتمام/عقب افتاده توصیه/آگاهی بدهیم.

لطفا کتابچه راهنمای خودرا برای کمک گرفتن در مورد یافتن/پیدا کردن شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) خود مورد ملاحظه / مشورت قرار دهید.

شما ضمنا میتوانید برای گزارش دادن نگرانیهایتان در مورد این باز پس خوانی /فراخوانی، از طریق پیوند/آدرس اینترنتی زیر, مستقیما با ACCC تماس بگیرید

https://www.productsafety.gov.au/recalls/compulsory-takata-airbag-recall/takata-airbag-recalls-list

یا میتوانید با گروه مراقبت از مشتریان MMAL با شماره تلفن ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱ تماس بگیرید