در صورت وقوع یک تصادم ترافیکی، این عیب فنی می تواند باعث مرگ یا صدمه جدی مسافرین موتر گردد و باید فوراً ترمیم شود.  در حال حاضر

هیچگونه خطر احتمالی در عراد جات کهنه تر از 6 سال تثبیت نشده است، مگر در آینده امکان آن موجود می باشد.

ما بابت هرگونه مزاحمت ایجاد شده از ناحیه این فراخوانی اجباری ایمنی که بخاطر حفظ مصؤنیت صاحبان عراده جات اتخاذ گردیده است، از شما پوزش می طلبیم. اگر حالات استثنایی ای وجود دارد که مانع این تبدیل کردن می شود، لطفاً مستقیماً با تیم خدمات مشتریان ما به تیلفون شماره ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱

تماس بگیرید تا ترتیبات لازم را برایتان اتخاذ نمایند. 

هر گونه ترمیمات توسط نمایندگی های رسمی ما بصورت رایگان انجام می شوند.

در صورت داشتن هرگونه سوال راجع به معلومات ذیل یا کمک گرفتن در رابطه به گرفتن وعده ملاقات برای ترمیم موتر تان، لطفاً با تیم خدمات مشتریان ما به تیلفون شماره ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱

تماس بگیرید.

اگر مشکل شنوایی یا گفتاری دارید، لطفاً لینک تماس گرفتن با National Relay Service را فشار دهید: National Relay Service.

اگر به خدمات ترجمانی بیشتر ضرورت دارید، لطفاً لینک تماس گرفتن با National Translation and Interpreting Service (خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی) را فشار دهید: https://www.tisnational.gov.au/ .

همچنان می توانید مستقیماً با ACCC از طریق لینک ذیل تماس گرفته و ملاحظات تانرا راجع به این فراخوانی گزارش دهید. https://www.productsafety.gov.au/recalls/compulsory-takata-airbag-recall/takata-airbag-recalls-list

Mitsubishi Motors Australia (شرکت میتسوبیشی آسترالیا) متضمن مصؤنیت شما می باشد.

برای بررسی اینکه آیا این فراخوانی در مورد موتر شما صدق می کند یا نه، لطفاً Vehicle Identification Number (VIN) (نمبر مسلسل شناسایی) موتر تانرا در این صفحه بنویسید.

اگر شما صاحب یک موتر میتسوبیشی وارد شده توسط اشخاص انفرادی (Grey Import) هستید، لطفاً گزینه  contact us را در ویب سایت ما فشار دهید و سپس مشخصات موتر تانرا ارائه دهید تا ما بتوانیم برایتان مشورت دهیم که آیا موتر تان ضرورت به کدام نوع ترمیم فراخوانی دارد یا نه.

برای یافتن نمبر مسلسل شناسایی موتر (VIN) تان، لطفاً به کتابچه معلومات صاحبان موتر تان مراجعه نمائید.

همچنان می توانید در مورد گزارش دهی هرگونه ملاحظات تان، مستقیماً با ACCC از طریق لینک ذیل تماس بگیرید

https://www.productsafety.gov.au/recalls/compulsory-takata-airbag-recall/takata-airbag-recalls-list

یا با تیم خدمات مشتریان MMAL به تیلفون شماره ۱۸۰۰۹۳۱۸۱۱

زنگ بزنید.